Facility Details

Savannah State University
305 Fahm St
Savannah,GA 31401-2393
912-358-3389